تالار گفتگوی میکرو رایانه - مشاهده موضوع - برنامه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم چند جمله ای ها به زبان ++C
مشاهده پست های بی پاسخ | مشاهده موضوعهای فعال تاریخ امروز یکشنبه 19 ژانویه, 2020 9:56 pmپاسخ به موضوع  [ یک پست ] 
 برنامه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم چند جمله ای ها به زبان ++C 
نویسنده پیام

عضو: پنجشنبه 03 آوریل, 2008 12:29 pm
پست ها: 146
پست برنامه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم چند جمله ای ها به زبان ++C
کد:
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#define Max 20
class Poly;
class PolyNode
{
friend Poly;
float Coef;
int Pow;
};
class Poly
{
int n;
PolyNode Data[Max];
public:
void Poly::SortPoly(void);
void ReadPoly(void);
void WritePoly(void);
void AddPoly(Poly a,Poly b);
void SubtractPoly(Poly a,Poly b);
void MulPoly(Poly a,Poly b);
void Poly::ItemPoly(float Coef,int Pow,Poly b);
void Poly::TaghsimPoly(int k,Poly a,Poly b);
};
void Poly::SortPoly(void)
{
int i,j;
PolyNode item;
for(i=n-1;i>0;i--)
for(j=0;j<i;j++)
if(Data[j].Pow<Data[j+1].Pow)
{
item=Data[j];
Data[j]=Data[j+1];
Data[j+1]=item;
}
while(i<n-1)
if(Data[i].Pow==Data[i+1].Pow)
{
Data[i].Coef+=Data[i+1].Coef;
for(j=i+1;j<n-1;j++)Data[j]=Data[j+1];
n--;
}else i++;
}
void Poly::ReadPoly(void)
{
int i;
cout<<"\nPlease enter parts of poly : ";
cin>>n;
cout<<"\nPlease enter Polynomial : \n\n";
for(i=0;i<n;i++)
{
cin>>Data[i].Coef;
cout<<" x^"<<endl;
cin>>Data[i].Pow;
cout<<" +"<<endl;
}
}
void Poly::WritePoly(void)
{
int i;
cout<<"\n";
for(i=0;i<n;i++)cout<<Data[i].Coef<<"X^"<<Data[i].Pow<<" + ";
}
void Poly::AddPoly(Poly a,Poly b)
{
int i,j,k;
i=j=k=0;
while(i<a.n&&j<b.n)
{
if(a.Data[i].Pow>b.Data[j].Pow)
{
Data[k].Coef=a.Data[i].Coef;
Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
}
else if(a.Data[i].Pow<b.Data[j].Pow)
{
Data[k].Coef=b.Data[j].Coef;
Data[k++].Pow=b.Data[j++].Pow;
}
else if(a.Data[i].Coef+b.Data[j].Coef)
{
Data[k].Coef=a.Data[i].Coef+b.Data[j].Coef;
Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
j++;
}
else
{
i++;
j++;
}
}
while(i<a.n)
{
Data[k].Coef=a.Data[i].Coef;
Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
}
while(j<b.n)
{
Data[k].Coef=b.Data[j].Coef;
Data[k++].Pow=b.Data[j++].Pow;
}
n=k;
}
void Poly::SubtractPoly(Poly a,Poly b)
{
int i,j,k;
i=j=k=0;
while(i<a.n&&j<b.n)
{
if(a.Data[i].Pow>b.Data[j].Pow)
{
Data[k].Coef=a.Data[i].Coef;
Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
}
else if(a.Data[i].Pow<b.Data[j].Pow)
{
Data[k].Coef=b.Data[j].Coef;
Data[k++].Pow=b.Data[j++].Pow;
}
else if(a.Data[i].Coef-b.Data[j].Coef)
{
Data[k].Coef=a.Data[i].Coef-b.Data[j].Coef;
Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
j++;
}
else
{
i++;
j++;
}
}
while(i<a.n)
{
Data[k].Coef=a.Data[i].Coef;
Data[k++].Pow=a.Data[i++].Pow;
}
while(j<b.n)
{
Data[k].Coef=b.Data[j].Coef;
Data[k++].Pow=b.Data[j++].Pow;
}
n=k;
}
void Poly::MulPoly(Poly a,Poly b)
{
int i,j,k;
i=j=k=0;
while(i<a.n)
{
j=0;
while(j<b.n)
{
Data[k].Coef=a.Data[i].Coef*b.Data[j].Coef;
Data[k++].Pow=a.Data[i].Pow+b.Data[j++].Pow;
}
i++;
}
n=k;
}
void Poly::ItemPoly(float Coef,int Pow,Poly b)
{
int j,t;
j=t=0;
while(j<b.n)
{
Data[t].Coef=Coef*b.Data[j].Coef;
Data[t++].Pow=Pow+b.Data[j++].Pow;
}
n=t;
}
void Poly::TaghsimPoly(int k,Poly a,Poly b)
{
Poly d,e;
p:
if(a.Data[0].Pow>=b.Data[0].Pow)
{
Data[k].Pow=a.Data[0].Pow-b.Data[0].Pow;
Data[k].Coef=a.Data[0].Coef/b.Data[0].Coef;
d.ItemPoly(Data[k].Coef,Data[k].Pow,b);
e.SubtractPoly(a,d);
k++;
}
n=k;
if(e.Data[0].Pow>=b.Data[0].Pow)TaghsimPoly(k,e,b);
else
{
cout<<"\nMod Is : \n";
e.WritePoly();
}
}
void main(void)
{
Poly a,b,c;
char Sign;
a.ReadPoly();
a.SortPoly();
cout<<"\nPlease enter sign(+,-,*,/) : ";
cin>>Sign;
b.ReadPoly();
b.SortPoly();
switch(Sign)
{
case'+':
c.AddPoly(a,b);
break;
case'-':
c.SubtractPoly(a,b);
break;
case'*':
c.MulPoly(a,b);
c.SortPoly();
break;
case'/':
c.TaghsimPoly(0,a,b);
break;
}
cout<<"\n\nAnswer Is : \n";
c.WritePoly();
getche();
}


شنبه 05 جولای, 2008 8:00 am
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ یک پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 13 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
cron
استفاده و نقل از مباحث سایت، فقط با ذکر منبع و لینک سایت میکرورایانه مجاز است.
Copyright © 2006 - 2010 MicroRayaneh - Powered by phpBB © phpBB Group
Valid CSS2 Valid XHTML 1.0
طراحی سایت : میکرو رایانه