تالار گفتگوی میکرو رایانه - مشاهده موضوع - سنجش از دور (Remote Sensing)
مشاهده پست های بی پاسخ | مشاهده موضوعهای فعال تاریخ امروز سه شنبه 10 دسامبر, 2019 8:38 amپاسخ به موضوع  [ 10 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2
 سنجش از دور (Remote Sensing) 
نویسنده پیام
آواتار کاربر

عضو: یکشنبه 02 مارس, 2008 1:32 pm
پست ها: 148
آدرس: تهران
پست Re: سنجش از دور (Remote Sensing)
كاربرد دورسنجي در مطالعات زمين شناسى

با استفاده از داده هاى ماهواره اى مى توان مرزهاى بسيارى از سازندهاى زمين شناسى را از يکديگر تفکيک کرد، گسله ها را مورد مطالعه قرار داد ونقشه هاى گوناگون زمين شناسى تهيه کرد. از جمله نقشه هاى زمين شناسى گوناگون که با استفاده از داده هاى ماهواره اى مى توان تهيه کرد، نقشه گسله ها و شکستگى ها، نقشه سازندهاى سنگى مختلف، نقشه خاکشناسى و نقشه پتانسيل ذخاير تبخيرى سطحى را ميتوان نام برد. افزون براين با توجه به گستره بسيار وسيع زير پوشش هر تصوير ماهواره اى، چنين تصاويرى براى مطالعات کلان منطقه اى براى زمين شناسان بسيار مفيد است. به طور خلاصه کاربرد سنجش از دور در زمين شناسى مى تواند به صورت زير خلاصه شود:

اکتشاف معادن
بررسى‌هاى دورسنجى به دليل داشتن داده‌هايى با ديد وسيع و يکپارچه و محدوده طول موجى مختلف، از بهترين روش‌ها در پى‌جويى کانسارها مى‌باشد.
به عنوان مثال با توجه به اينکه جايگاه کانسارهاى پورفيرى بزرگ دنيا و ذخاير طلاى اپى ترمال، جزاير قوسى و زون‌هاى فرورانش بوده و تمرکز آنها بيشتر در نواحى دگرسان شده وسيع و محل گسل‌هاى بزرگ حاشيه دهانه‌هاى آتش‌فشانى يا همراه با تراورتن هاى حوالى چشمه هاى آب گرم مى باشد، لذا بررسى‌هاى دورسنجى مى‌تواند بهترين وسيله در شناخت اين نوع کانسارها باشد.

تهيه نقشه خطواره ها و نقشه شکستگى ها و تفسير زمين ساخت ناحيه بر اساس آن
شکستگى ها بويژه گسل ها عامل مهم و اساسى در تشکيل ذخاير معدنى مى‌باشند. شناسايى عناصر ساختارى و تشخيص ساختار هر منطقه کمک بسيار ارزنده اى جهت شناسايى و اکتشاف مواد معدنى مى‌باشد، زيرا شناخت عناصر ساختارى مانند گسل هاى عادى، شکستگى‌هاى کششى و ساختمان‌هاى هورست و گرابن که پى آمد آن تشخيص ساختارهاى کششى است يا گسل‌هاى راندگى، چين خوردگى‌ها و گسل‌هاى راستالغز چپ رو و راست رو که نهايت آن تشخيص ساختارهاى فشارى است، با توجه به درازاى گسل ها و همچنين محل تلاقى گسل هاى اصلى با گسل هاى ديگر، مى تواند محل مناسبى براى نفوذ ماگما و سپس کانه زايى باشد؛ پس همگى مى توانند کليدهاى مناسبى جهت شناخت و اکتشاف ذخاير معدنى باشند.

تعيين محدوده هايى با ساختمان‌هاى گنبدى
يکى از اهداف اين بررسى‌ها تهيه نقشه اى مربوط به گسترش ساختمان‌هايى مانند باتوليت، استوک، دم(گنبد)، دايک، ساختمان‌هاى حلقوى و رگه ها مى‌باشد. همانطور که اشاره شد با بکارگيرى روش هاى مختلف پردازش و ايجاد تصاوير رنگى، واحدهاى سنگى مختلف شناسايى مى‌شوند و بر اين اساس گسترش سنگ‌هاى ماگمايى اسيدى و بازيک در منطقه مشخص مى‌گردند. بر اساس مساحت گسترش توده هاى نفوذى و نيمه عميق، مساحت‌هاى بيشتر از 100 کيلومتر مربع بعنوان باتوليت و گسترش هاى کمتر بعنوان استوک در نظر گرفته مى‌شوند.دايک‌ها، دم‌هاى اسيدى و رگه‌هاى کوارتزى نيزمى‌توانند قابل شناسايى باشند.
تشخيص گسترش سنگ‌هاى ماگمايى با نوع ساخت و زمان آن مى تواند راهنماى خوبى براى تشخيص وجود يا عدم وجود ذخاير معدنى باشد(مطالعه متالوژنى منطقه)
توده بازيک بازالتى و آلتراسيون‌هاى سيليکاتى اطراف آن نيز از طريق سنجش از دور امکان پذير است

تهيه نقشه نواحى دگرسانى
شناخت نواحى دگرسانى يکى از عوامل تشخيص مناطق کانه دار مى باشد. اگر در تشخيص اين مناطق، نوع دگرسانى نيز مشخص شود، مى تواند در تعيين الگويى مناسب جهت کانه زايى منطقه، مفيد باشد. با استفاده از روش‌هاى مختلف پردازش و بکارگيرى توابع رياضى و روش هاى آمارى ذکر شده درنهايت نواحى دگرسان با رنگ ويژه اى مشخص مى‌شوند(High Light).

تعيين نقشه نواحى اميدبخش معدنى
با تلفيق نتايج بدست آمده از بررسى هاى دورسنجى مناطق مورد مطالعه (نوع واحدهاى سنگى، ‌ساختار تکتونيکى، ساختمان‌هاى ماگمايى و دگرسانى‌ها)،‌ مناطقى به عنوان نواحى اميدبخش معرفى مى‌شوند که نسبت به ساير مناطق داراى احتمال بيشترى براى کانى‌زايى هستند.

_________________
تصویر


شنبه 19 دسامبر, 2009 11:16 am
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: یکشنبه 02 مارس, 2008 1:32 pm
پست ها: 148
آدرس: تهران
پست Re: سنجش از دور (Remote Sensing)
سنجنده ها

هر وسيله اى که اشعه الکترومغناطيسى منعکس شده از پديده هاى مختلف يا ساير انرژيهاى ساطع شده (مثل مادون قرمزحرارتى)را جمع آورى نموده وبه شکلى مناسب ،‌براى کسب اطلاعات از محيط اطراف ارائه دهد، سنجنده ناميده مى شود .
خورشيد يک منبع انرژى بسيار مهم براى سنجش از دور مى باشد .ياد آورى مى شود که انرژى خورشيد هم به صورت امواج مرئى انعکاس پيدا مى کند وهم به صورت امواج مادون قرمز حرارتى جذب شده ومجدداً تشعشع پيدا مى کند .تمامى سامانه هاى سنجش از دور انرژى را اندازه گيرى مى کنند. از اين رو هر وسيله که انرژى تابش الکترومغناطيسى منعکس شده از پديده هاى مختلف ويا ساير انرژى هاى ساطع شده(مانند امواج مادون قرمز حرارتى) از اشياء را جمع آورى کند و به شکلى مناسب اطلاعاتى از پديده يا شيئى را ارائه دهد، سنجنده ناميده مى شود. به عبارت ديگر سنجنده دستگاهى است که به اندازه گيرى ميزان انرژى بازتاب شده از يک شى مى پردازد.با اين تعاريف پرواضح است که يک دوربين عکاسى يک سنجنده مى باشد.اکثر سنجنده ها در يک يا چند محدوده طيف الکترومغناطيسى قادر به تصويربردارى هستند.

همان طور که در ابتدا مطلب آمد ، اجزاء اصلى يک سامانه سنجش از دور شامل پديده، منبع انرژى، مسير انتقال(اتمسفر) وسنجنده است.. در واقع دو جز اصلى آن يعنى هدف ومسير انتقال در تمامى سامانه هاى سنجش از دور مشترک بوده وتفاوت عمده تنها در اجزاء ديگر يعنى منبع انرژى و نوع سنجنده مورد استفاده مى باشد. با اين توصيف ،‌سنجنده هاى سنجش از دور را بر مبناى منبع انرژى مورد استفاده مى توان به دو گروه عمده فعال وغير فعال تقسيم بندى کرد.

سنجنده هاى فعال
اين سنجنده ها، خود تامين کننده منبع انرژى بوده وداراى مولد انرژى الکترومغناطيسى هستند.اکثر سامانه هاى سنجش از دور فعال در بخش امواج مرئى ، مادون قرمز ، مادون قرمز حرارتى و امواج ميکرو(کوچک) طيف انرژى الکترومغناطيسى کار مى کنند.آنها قادرند امواج وپالسهاى الکتريکيشان را تحت هر شرايطى در درون اتمسفر، زمين ويا در اعماق آبها نفوذ بدهند وبازتاب امواج را جمع آورى واندازه گيرى کنند.
سنجنده هاى غير فعال
‌سامانه هاى سنجش از دور انرژى را اندازه گيرى مى کنند،اگر در اين سامانه ها منبع انرژى به طور طبيعى قابل دسترس باشد، در اصطلاح آن را سنجنده غيرفعال (منفعل) مى گويند. به بيان ديگر، سنجنده هاى غير فعال فقط مى توانند بازتاب انرژى که به طور طبيعى از يک منبع انرژى ( عمدتاً خورشيد) در حال جريان است را اندازه گيرى کنند.

_________________
تصویر


شنبه 19 دسامبر, 2009 11:26 am
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: یکشنبه 02 مارس, 2008 1:32 pm
پست ها: 148
آدرس: تهران
پست Re: سنجش از دور (Remote Sensing)
تمامى سامانه هاى سنجش از دور موجود به نوعى اطلاعاتى درباره اشياء به ما مى دهند.خروجى همه سامانه هاى مذکور از يک نوع وشبيه به هم نبوده بلکه بسته به نوع سنجنده از نظر موارد استفاده متفاوت مى باشد. بازده اطلاعاتى برخى از اين سامانه ها قابلت تبديل به عکس ويا تصوير داشته ودر اصطلاح آنها را سنجنده هاى تصويرى يا تصويربردار مى گويند. اما بازده اطلاعاتى گروه دوم به صورت يک سرى نمودار و جداول آمارى بوده که قابليت تبديل به عکس يا تصوير را نداشته و آنها را در اصطلاح سنجنده هاى غير تصويرى يا غير تصويربردار مى نامند.

سنجنده هاى غير تصوير بردار
نورسنجها ،‌اشعه سنجها و طيف سنج ها جزو سنجنده هاى غير تصويربردار بوده که نور و امواج الکترومغناطيسى را به اعماق زمين ، آبها و آسمان ارسال مى کنند. سپس انعکاس آنها را اندازه گيرى و ثبت کرده و خروجى اطلاعاتشان به صورت نمودار و جداول قابل مشاهده مى باشد. در ادامه ، مفسران و متخصصان با مقايسه ى ارقام و تغييرات در نمودارها پى به وضعيت و شرايط حاکم بر پديده مورد نظر مى برند.

سنجنده هاى تصوير بردار
سنجنده هاى تصويرى بيشترين کاربرد را در سنجش از دور دارند. زيرا بازده اطلاعاتى آنها قابليت تبديل به عکس يا تصوير را داشته و خود به دسته هاى زير تقسيم مى شوند:

الف) سنجنده هاى مصور (Pictural Sensors)دوربين هاى عکاسى اولين و شناخته ترين سنجنده هايى هستند که بازده اطلاعات آنها مستقيما تبديل به عکس مى شود. تصاويرى را که دوربين هاى عکاسى با فيلم هاى مختلف تهيه مى کنند در طول موج هاى بين 4% تا 9% ميکرون قرار دارند.
ب) سنجنده هاى عددى و رقومى
سنجنده هاى مذکور وبازده اطلاعاتى آنها که به صورت يک سرى ارقام و اعداد است ، بيشترين کاربرد را در علم سنجش از دور دارند.سنجنده هاى رقومى عمدتاٌ بر روى سکوهاى فضايى بويژه ماهواره ها نصب مى شوند ونيازى به بازگرداندن سکو به سطح زمين نيست.
ج)سنجنده MMS با سيستم اسکن کننده چند طيفى (Multispectral Scanner)
سيستم سنجنده ى چندطيفى را چنين تعريف مى کنند ((هرگونه سيستم بينايى که يک موضوع ،سطح زمين ويا عوارض آنرا در بيش از يک طول موج به صورت الکترونيکى يا الکترومغناطيسى اسکن کند)). بنابراين سنجنده چند طيفى سنجنده اى است که به طور همزمان از چندين باند طيفى باريک ( از باند مرئى گرفته تا باند مادون قرمز حراراتى )تصوير بردارى نمايد.اين سنجنده ها ،سطح زمين را به صورت نوارهايى باريک با خط اسکن، در جهت عمود بر مسير پرواز ماهواره (سکو) تصويردارى مى کنند.

_________________
تصویر


شنبه 19 دسامبر, 2009 11:45 am
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: یکشنبه 02 مارس, 2008 1:32 pm
پست ها: 148
آدرس: تهران
پست Re: سنجش از دور (Remote Sensing)
برخي نرم‌افزاهاى مورد استفاده در سنجش از دور


Envi
اين نام براى سيستم نرم افزارى متحول و پيشرفته اى جهت پردازش تصاوير استفاده شده است. نرم افزار Envi جهت انجام و اجراى برخى از نيازهاى خاص به خصوص استفاده از داده هاى ماهواره اى طراحى شده است. در اين نرم افزار مشاهده اطلاعات بصورت کامل و جامع، همچنين آناليز و پردازش تصاوير در ابعاد و اندازه هاى مختلف و به ويژه پردازش طيفى، به نحوى کاملا کاربرپسند ارائه مى شود.
يکى از قابليت هاى مهم Envi که آن را درميان نرم افزارهاى مشابه جهت پردازش تصاوير بى همتا نموده است، اين است که اين نرم افزار تکنيک هاى باندى (Band-Based) و فايلى (File-Based) را با توابع نرم افزارى توسعه يافته (interactive functions)ترکيب مى کند. وقتى که يک فايل اطلاعاتى داخل نرم افزار باز مى شود، باندهاى آن بصورت يک ليست بصورتى ذخيره مى شود که بتوان بوسيله کل توابع سيستم به آن دسترسى پيدا کرد.

ArcView
بسته‌ نرم‌افزارى ArcView GIS توسط مؤسسه تحقيقات سيستمهاى زيست محيطى (ESRI) توسه يافته و در اين پژوهش به عنوان يک محيط نرم‌افزارى مناسب برگزيده شده است.اين نرم‌افزار طى چند سال اخير به عنوان يک نرم‌افزار پيشرو در مجموعه نرم‌افزارهاى ژئومتيکس ظاهر شده است. تمامى فعاليتهاى داخل ArcView توسط يک پروژه که ممکن است شامل يک يا چند View, Table, Chart, Layout و Script باشد، سازماندهى و اداره مى‌شود.
Arc View قادر به کار با داده‌هاى بردارى و رسترى مى‌باشد که داده‌هاى بردارى درآن Shapefile ناميده مى‌شوند. نرم‌افزارهاى تخصصى Arc View، الحاقيه ناميده مى‌شوند که براى دستکاريها و آناليزهاى خاص بر روى داده‌هاى متفاوت کاربرد دارند. ازجمله الحاقيه‌هاى مهم و پرکاربرد مى‌توان به 3D Analyst و Network Analyst اشاره کرد که اولى براى توليد، پرس و جو، تصوير کردن و آناليزهاى داده‌هاى رسترى، دومى براى آناليزهاى شبکه طراحى شده‌اند.

Erdas
نرم افزار Erdas از نرم افزار هاى معروف در زمينه پردازش تصاوير سنجنده هاى ماهواره اى مى باشد که توسط شرکت Esri طراحى شده و توسط شرکت laica سوئيس توزيع و بازاريابى مى شود. قابليتهاى بالاى موجود در اين نرم افزار، به کاربران اجازه مى دهد تا داده هاى مختلف در فرمتهاى متفاوت (رسترى و بردارى) را بطور همزمان مورد پردازش و تجزيه و تحليل قرار دهند. اين مزايا بهمراه مديريت آسان، دقيق و سريع فايلها موجب گشته تا از Erdas بعنوان نرم افزارى کاربرپسند ياد شود. بطوريکه امروزه در ايران اکثر سازمانها از جمله سازمان جغرافيايى نيروهاى مسلح، سازمان نقشه بردارى، سازمان فضايى ايران، و مراکز علمى و پژوهشى از اين نرم افزار، بعنوان يکى از برنامه هاى اصلى پردازش تصوير استفاده مى کنند.

ER Mapper
به طور خلاصه ER Mapper نرم افزارى براى تحليل عکسهاى ماهواره اى در دور سنجى (Remote Sensing) مى باشد.
ER Mapper پيشرفته ترين نرم افزار پردازش تصويرى براى تصاوير جغرافيايى مى باشد، که در کامپيوترهاى شخصى تحت سيستم عامل NT/95/98/ME/2000/XP قابل اجراست. سرعت اين سيستم به علت استفاه از پيشرفته ترين و جديدترين تکنولوژيهاى روز، بسيار بالاست.
با استفاده از نرم افزار ER Mapper مى توان داده هاى رسترى و داده هاى بردارى را نمايش و ويرايش کرد همچنين قابليت اتصال به داده هاى جغرافيايى و سيستمهاى اطلاعات زمينى سيستمهاى مديريتى و يا منابع ديگر را دارد.

PCI
نرم افزار PCI اولين بار در سال 1980 در کشور کانادا عرضه شد. اين نرم افزار به منظور پردازش تصاوير ماهواره اى و عکسهاى هوايى و توليد محصولات مختلف از روى اين تصاوير مى باشد. نرم افزار PCI از لحاظ پردازش داده هاى رسترى و بردارى از توانمندى هاى بالايى برخوردار است به طورى که در کشورهاى خارجى نيز به عنوان يکى از نرم افزار هاى اصلى و پرکاربرد در حال حاضر مورد استفاده قرار مى گيرد.
اين نرم افزار از تعدادى بسته تشکيل شده است که از توانمندى با لايى برخوردارهستند يکى از بسته هاى پرکاربرد اين مجموعه Ortho Engine مى باشد که بسته بسيار قوى جهت کاربا عکسهاى هوايى، تصاوير ماهواره اى در زمينه تصحيح هندسى (X,Y,Z) توليدات متنوع ديگر مانند ساخت مدل سه بعدى (DEM)، کارايى در تصاوير روج استرئو، عمليات موزائيک تصاوير ماهواره اى و ...
از جمله قابليتهاى مهم اين بسته نرم افزارى، ساخت مدلهاى رقومى ارتفاعى زمين و همچنين تصحيحات Ortho برروى تصاوير ماهواره اى است.

_________________
تصویر


شنبه 19 دسامبر, 2009 11:51 am
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: یکشنبه 02 مارس, 2008 1:32 pm
پست ها: 148
آدرس: تهران
پست Re: سنجش از دور (Remote Sensing)
تاريخچه عکس هاى فضائى و اطلاعات ماهواره اى

اولين عکس زمين که از فضا گرفته شده ( عکس فضائى) توسط اکسپلور 6 آمريکا(Explorer 6 U.S.A) در سال 1959 ميلادى تهيه شده است، ويک سال بعد (1960)اولين عکس مدارى از ماهواره اخد گرديد.در سال هاى 63-1962 ميلادى نيز با کمک سفينه ، مرکورى،(Mercury) عکس هاى 70 ميليمترى برداشت شد . سفينه هاى سرى جمينى (Gemini) نيز در سال هاى 66-1965 ميلادى عکس هاس زيادى از قسمت هاى مختلف کره زمين برداشت نمودند.
در سوم مارس سال 1969 ميلادى ، به وسيله سفينه آپولو ، عکس هايى در طول موج هاى مختلف برداشت شد که در مطالعات منابع طبيعى مورد استفاده قرار گرفت
آمريکا اولين ماهواره منابع زمينى را در 23 ژوئيه 1972 مطابق با اول مرداد 1351 به نام
(Earth Resources Technology satellite) ERTS 1 به فضا فرستاد واين ماهواره بعدها به نام (Landsat 1) معرفى شد.
ماهواره (landsat 1) در تاريخ 6 ژانويه 1978 مطابق با 16 دى ماه 1356 از کار افتاد، البته قبلاً در تاريخ 22 ژانويه 1975 مطابق با 3 بهمن 1353 ماهواره (lalndsat 2). به فضا فرستاده شده بود، تاکنون 7 ماهواره از سرى (Landsat) به فضا فرستاده شده است.
علاوه بر آمريکاکشورهاى ديگرى از جمله فرانسه، ژاپن، چين، کانادا ، هندوستان و.... ماهواره هاى منابع زمينى را به فضا فرستاده اند.


برگرفته از سايت سازمان زمين شناسي http://www.gsi.ir/

_________________
تصویر


شنبه 19 دسامبر, 2009 11:56 am
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 10 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 6 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
cron
استفاده و نقل از مباحث سایت، فقط با ذکر منبع و لینک سایت میکرورایانه مجاز است.
Copyright © 2006 - 2010 MicroRayaneh - Powered by phpBB © phpBB Group
Valid CSS2 Valid XHTML 1.0
طراحی سایت : میکرو رایانه