تالار گفتگوی میکرو رایانه :: مشاهده موضوع - برنامه مثلث خیام پاسکال
تالار گفتگوی میکرو رایانه
http://www.microrayaneh.com/forum/

برنامه مثلث خیام پاسکال
http://www.microrayaneh.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=788
صفحه 1 از 1

نویسنده:  reyhaneh [ شنبه 12 آوریل, 2008 2:22 pm ]
موضوع پست:  برنامه مثلث خیام پاسکال

شاید همه شما این برنامه رو نوشته باشید. ولی شاید در ایجاد فرمت خروجی (به شکل مثلث) با مشکل روبرو شدید. برنامه حاضر با استفاده از پروسیجرهای غیرمعمول ، سطرها و جاهای خالی مابین اعداد واقع بر مثلث را ایجاد می کند. یک برنامه کاملا آموزشی برای آنها که به خوانایی برنامه اهمیت می دهند:

کد:
PROGRAM KHAYYAM;
VAR
Pos,N,K:Integer;
FUNCTION Fact(K:Integer):LongInt;    {تابع بازگشتی محاسبه فاکتوریل}
BEGIN
IF (K=۰) OR (K=۱) THEN Fact:=۱ ELSE Fact:=K*Fact(K-۱);
END;
FUNCTION Tarkib(K,I:Integer):longInt;    {تابع محاسبه ترکیب}
BEGIN
Tarkib:=trunc(Fact(K)/(Fact(I)*Fact(K-I)));
END;
PROCEDURE Blank;    {پروسیجر ایجاد فواصل خالی}
VAR I:Integer;
BEGIN
FOR I:=۱ TO Pos DO
Write(’ ‘);
Pos:=Pos-۳;
END;
PROCEDURE Satr(K:Integer);     ‌{پروسیجر ایجاد سطرهای مثلث}
VAR I:Integer;
BEGIN
FOR I:=۰ TO K DO
Write(Tarkib(K,I):۶);
END;
BEGIN{Of Main}
Pos:=۳۳;    ‍{قرار دادن مکان نما در وسط صفحه نمایش}
Write(’Enter Your Number: ‘);    {گرفتن تعداد سطرهای مثلث از کاربر}
Readln(N);
FOR K:=۰ TO N DO
BEGIN
Blank;
Satr(K);
Writeln(”);
END;{Of For}
Readln
END.{Of Main}


صفحه 1 از 1 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
طراحی سایت از میکرو رایانه